2005 · ECRYPT STVL - Workshop in Symmetric Key Encryption